חיוב חטאת לעושה במזיד

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 22
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

חיוב חטאת לעושה במזיד

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ה' מאי 03, 2018 3:50 pm

סימן שיט סעיף ו: "שני מיני דגים נקראים ב' מיני אוכלים, ואסור לברור בידו אלא אותו המין שרוצה לאכלו לאלתר, ולא מסעודה לסעודה. ואף על פי שהמין של מין אחד הן גדולות, וניכרות כל אחת בפני עצמה, ואפשר שלא שייך כאן ברירה כלל, אעפ"כ אין להקל, כי ספק חיוב חטאת הוא".
והעירני ח"א, דיש לדייק מדוע נקט רבינו "ספק חיוב חטאת", דהיינו כשעושה בשוגג, ולא הוסיף לבאר בגודל האיסור שכשעושה במזיד מתחייב סקילה וכרת [אף דפשטות י"ל דברשיעי לא עסקינן].
ואם נפרש כדבריו שרבינו בא ללמד את דין השוגג נמצא דבר תמוה, שכותבים דין לכתחילה עבור העושה בשוגג, וכי ניתן להזהיר ולאסור על כך?!
ונראה לבאר בהקדים דיוק לשון רבינו "ואפשר שלא שייך כאן ברירה כלל", היינו שאפילו לצד שיש להתיר אין זה דבר החלטי שאין כאן ברירה – ולכאורה זה גופא הטעם לכך ש"אין להקל", כיון שאפשר ששייך כאן ברירה.
ולפי זה יש לומר שכוונת רבינו היא שהעושה במזיד הוא שעלול להתחייב בחטאת, שהרי כבר נתבאר בסימן שיח ס"ב ש"אם עשה על פי הוראת חכם שטעה נקרא שוגג", היינו שכאשר טעם החכם בשיקול הדעת והורה להיתר הרי העושה על פיו נקרא שוגג. ומסתבר שהוא הדין בנדו"ד, שעשיית דבר זה הוא כעין "ספיקא דדינא", אם כן המורה היתר לעצמו אינו קרוי מזיד אלא שוגג.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ו' מאי 04, 2018 9:48 am

התירוץ היה טוב אם זה היה המקום היחיד שמופיע בשוע"ר חשש חיוב חטאת, אבל כשעושים חיפוש בהל' שבת שלו רואים שאדה"ז מעדיף לכתוב חיוב חטאת מאשר סקילה או כרת, ובפשטות כוונתו לומר שזהו איסור של תורה, והרי חיוב חטאת הוא גם כשעושה את הדבר במתכוין רק שאינו יודע שדבר זה אסור.
ולגופו של תירוצו - צ"ע בלשון רבנו בסי' רסו קו"א סק"ג: "ונמצא עושה איסור סקילה במזיד על פי היתר חכמים".
ואגב כך יש להעיר מלשון רבנו בסידורו בהלכתא רבתא לשבתא שלגבי בורר כותב: "כי יש בזה חשש חיוב חטאת ואיסור סקילה ח"ו", וכן בהמשך עוד כמה פעמים, ואילו בסוף גבי בישול כותב: "משום איסור סקילה וכרת ח"ו". וצ"ע האם יש לדייק בכגון דא.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron