ברכת המזון על הכוס - ללא שתיית הכוס

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

חיים סגל
הודעות: 8
הצטרף: ש' ספטמבר 16, 2017 11:59 pm

ברכת המזון על הכוס - ללא שתיית הכוס

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים סגל » ב' ינואר 08, 2018 10:41 pm

בשו"ת שבט הלוי (ח"ח סי' רמ"ב אות ג') כתב וז"ל: 'ואשר שאל באותן שמברכים בסעודה שלישית ברכת המזון על כוס יין ואין מבדילין עליו ואין שותין כלל מן הכוס איזה תועלת יש בזה, והרי לכאורה ללא שתיה אין מתקיימת חובת ברכת המזון על הכוס וכעירובין מ' ע"ב דכיון דאי אפשר לשתות ביוהכ"פ מן הכוס לכן לא מברכים כלל. איברא ודאי דכן הוא דלכתחלה צריך לברך בורא פה"ג ולשתות, מכ"מ אין לבטל לגמרי ענין ברכת המזון על הכוס גם שלבסוף לא ישתה דהוא עכ"פ בגדר אין אומרים שירה אלא על היין, ועיין בשו"ע דרב או"ח סי' ק"צ האריך בזה ומצדד בשעת הדחק, ועיין ג"כ הנ"ל סי' רצ"ט מש"כ בקו"א לדידן דאין ברכת המזון טעונה כוס ויש לו ב' כוסות במוצ"ש באופן שמברך על כוס מיוחד להבדלה מדין אין עושין חבילות חבילות ועדין יש לו כוס ראשון של בהמ"ז שלא שתה ממנו עדין כ' שמכ"מ ישתה ממנו בגדר מצוה מן המובחר, ולא יותר ודו"ק'. עכ"ל.
ובעניותי לא זכיתי להבין דבריו: א. מה שכתב 'דהוא עכ"פ בגדר אין אומרים שירה אלא על היין', הנה כפי שנתבאר בשוע"ר סי' ק"צ בארוכה, כל שאינו שותה הכוס לבסוף [ולשיטת רש"י, כל שאינו מברך 'הגפן' על הכוס] אין זה בגדר שירה על היין, וגם אין שום תועלת בדבר.
ב. והיותר קשה עלי הם שתי מקורותיו מהשוע"ר להצדיק המנהג שהביא, המקור הראשון: 'ועיין בשו"ע דרב או"ח סי' ק"צ האריך בזה ומצדד בשעת הדחק' - הנה לא מצאתי בדברי הרב התייחסות ל'שעת הדחק', אמנם כנראה כוונתו למוסגר שם בסוף ס"ד: 'ומכל מקום מי שבמצותיו חפץ מאד לברך ברכת המזון בזימון על הכוס, יוכל לסמוך על סברא הראשונה להקל בדברי סופרים', אכן אחר העיון בכל דברי השוע"ר לעיל מיניה יוצא שכוונתו, שלפי הסברא הראשונה אזי יכול לסמוך על כך שאדם אחר יברך הגפן וישתה הכוס, ואף שלשיטה השניה כל שאינו מברך בעצמו הגפן אינו יוצא י"ח ברכה על הכוס, בדברי סופרים יכול לסמוך על סברא ראשונה. אך אין אפשרות לפרש בכוונתו שיכול לסמוך שלא לשתות כלל הכוס - לא הוא ולא אחר, שהרי שפתיו ברור מללו בתחילת דבריו (ס"ב) בדעת סברא זו הראשונה שכתב לסמוך עליה: 'כל דבר הטעון כוס לא די באחיזת הכוס לבדה בשעת אמירת אותו דבר, שזה אינו מעכב כלל בדיעבד, אלא עיקר מה שהטעינו כוס הוא לשתות ממנו... אם אמר על הכוס ולא שתה ממנו כמלא לוגמיו מיד... וכן בברכת המזון לא קיים מצות הכוס כלל'.
ג. וגם מקורו השני - שהשו"ע הרב בסי' קצ"ט הגדיר את מצות השתיה כ'מצוה מן המובחר', ומשמע שאינה לעיכובא - קשה להבין, שלענ"ד נראה פשוט בכוונת הרב שזה שבירך על הכוס ורוצה לקיים מצוה מן המובחר של ברהמ"ז על הכוס צריך לשתותו, שפשוט שאם נקטינן שכל ענין ברהמ"ז על הכוס הוא רק מצוה מן המובחר כך גם שתייתו, אך לכאורה אין כוונת הרב לנחותי דרגא לשתיית הכוס - שהיא מצוה פחותה מעצם הברכה על הכוס, ואם אינה שותה מקיים איזה ענין במה שאחז הכוס בידו בשעת שתיה. ובפרט אחרי דבריו הברורים הנ"ל בסי' ק"צ שלסברא הראשונה העיקר הוא השתיה, ולסברא השניה ברכת הגפן היא חלק ממצות כוס של ברכה, ונמצא שמי שלא בירך הגפן וגם לא שתה הוא או אחר מהכוס - לא קיים מצות הכוס כלל לשתי השיטות, ואיך יסתור הרב שיטתו.
אשמח אם מאן דהוא יכול ליישב דברי השבט הלוי.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1440
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תגובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ג' ינואר 09, 2018 5:03 pm

השבט הלוי מתכוין כנראה לגבי ברית מילה ביוה"כ, אלא שגם שם אין הכוונה שאין שותים כלל אלא שנותנים לקטן פחות מגיל חינוך.

חיים סגל
הודעות: 8
הצטרף: ש' ספטמבר 16, 2017 11:59 pm

Re: תגובה

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים סגל » ג' ינואר 09, 2018 10:15 pm

הרב אלאשוילי כתב:השבט הלוי מתכוין כנראה לגבי ברית מילה ביוה"כ, אלא שגם שם אין הכוונה שאין שותים כלל אלא שנותנים לקטן פחות מגיל חינוך.

למעשה, לפי היוצא משו"ע הרב אין שום הסבר למנהג לברך ברהמ"ז בסעודה שלישית בלא שתיית הכוס, גם לא להבדלה, והכוס מיותרת לחלוטין, לא כן?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1440
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ד' ינואר 10, 2018 1:08 am

נכון.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron