מדוע רק סחיטת זיתים וענבים אסורה מדאורייתא-קונטרס אחרון רנ"ב

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

חיים סגל
הודעות: 8
הצטרף: ש' ספטמבר 16, 2017 11:59 pm

מדוע רק סחיטת זיתים וענבים אסורה מדאורייתא-קונטרס אחרון רנ"ב

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים סגל » ה' נובמבר 23, 2017 10:46 pm

כתב אדה"ז בקונטרס אחרון לסימן רנ"ב אות י"ב, בענין קושיית המג"א מדוע גזרו על בוסר שיצאו ממנו מימיו בשבת אף שאם סחטו בידים אין בזה אלא איסור דרבנן, ותמה על מש"כ המג"א שהוא כמו זיתים וענבים שחיוב סחיטתם מדאורייתא
'מכל מקום צ"ע הא לא מיקרי משקה אלא היוצא מזיתים וענבים ואוכלא דאפרת הוא, עיין במ"ש בריש סי' ש"ך. ואף לפי פירש"י דזיתים וענבים היינו טעמא דמחייב עלייהו משום דאורחייהו בהכי, אבל בלאו הכי אף על גב דמפרק לא מחייב... ועוד צ"ע דלא דמי כלל לזיתים וענבים שרובן לסחיטה כדפירש"י שם דף קמ"ג, אבל הני דמו לתותים ורמונים'.

וכמדומני שזה חידוש גדול, כי דברי רש"י בדף קמ"ג הם הסבר מדוע אסרו משקין היוצאים מהם אף שכנסן לאכילה - שמשום שרובם עומדים לסחיטה חוששים שמא ימלך עליהם ויסחטם - שהרי רובם לכך עומדים, אבל לא כתב זאת בטעם מדוע סחיטתם אסורה מדאורייתא, אלא הטעם הוא כמו שהביא אדה"ז לעיל מיניה מרש"י להלן שהוא מפני שאורחיה בכך, ולכאורה זה שתי דברים נפרדים, ד'אורחיה' היינו שהדרך לסחטן לשם המשקה שבהן, ואף אילו רק מיעוט עומד למשקה מ"מ זהו אורחיה, וא"צ שיהיו רובם לסחיטה כדי לקבוע 'אורחיה'.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1424
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ו' נובמבר 24, 2017 2:11 pm

נראה לי ש"ועוד צ"ע" לא מיירי בדעת רש"י, אלא היא קושיא אחרת מצד המציאות, והביא את דברי רש"י רק כדי להוכיח שכן הוא המציאות, אבל באמת לדעת רש"י החיוב הוא מצד שהדרך כן.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron