אם נשים כמלאכים...

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 22
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

אם נשים כמלאכים...

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ב' אוקטובר 02, 2017 11:24 pm

מצאתי בשו"ע אדה"ז הלכות יום הכפורים ג' פעמים שמביא מנהג מסויים מפני שדומים למלאכים.
א. סימן תרי סעיף ט: יש נוהגין ללבוש בגדים לבנים נקיים ביום הכיפורים כדי להיות דוגמת מלאכי השרת, וכן נוהגין במדינות אלו ללבוש הקיטל שהוא בגד לבן ונקי. ויש עוד טעם בלבישת הקיטל, מפני שהוא בגד מתים, ועל ידי זה נכנע לב אדם לעשות תשובה שלימה, ולפיכך גם מי שהוא אבל מותר ללבוש הקיטל. וכן הנשים יכולות ללבוש הקיטל כדי להכניע לבן, אבל שאר בגדים לבנים אין להן ללבוש כדי להיות דוגמת מלאכי השרת, שאין יכולות להיות כמלאכים, שנאמר עיר גבורים עלה חכם וגו' גברים כתיב.
ב. סימן תריט סעיף ט: ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם, לפי שאמרו במדרש כשעלה משה למרום שמע למלאכי השרת שהיו מקלסין להקב"ה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והורידו לישראל וצוה להם לאומרו בחשאי, משל לאדם שגנב חפץ נאה מתוך פלטרין של מלך ונתנה לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בו אלא בצינעא בתוך ביתך, לכן כל השנה אומרים אותו בלחש, אבל ביום הכיפורים שאנו דומין למלאכים כמ"ש בסי' תר"י אנו אומרים אותו בקול רם בפרהסיא.
ג. סימן תריט סעיף טו: יש נוהגין לעמוד על רגליהם כל היום וכל הלילה, דהיינו כל זמן שהם ניעורים בלילה אין יושבין, אבל מכל מקום צריכין לישן בלילה כדי שיוכלו להתפלל ביום בכוונה ולא יתנמנמו בתפלתם. סעיף יז: הנשים אין להם לעמוד כל יום הכיפורים לפי שאין תועלת בעמידתם, שעיקר טעם העמידה הוא כדי להיות דוגמת המלאכים שנקראים עומדים, וזה אין שייך בנשים כמ"ש בסי' תר"י.

ושאלתי בזה: בנוגע לבגדים לבנים ועמידה כל היום כותב אדה"ז שנשים אינם יכולות להיות בדוגמת מלאכים, אבל בנוגע לאמירת בשכמל"ו בלחש אינו כותב זאת, האם יש לדייק מכאן שאכן יכולות לאמרו בקול רם, שבזה יכולות להיות כדוגמת מלאכים, או שמא סמך אדה"ז על ב' הפעמים האחרים ולכן לא טרח לכתוב זאת גם בנוגע לזה.
ויש להוסיף ולהעיר: בפשטות נראה שאכן אינם רשאיות לומר בקול, והטעם שאדה"ז לא כתב זאת מפני שאינן אמורות כלל לומר ק"ש, שהרי היא מצות עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות ממנה, וא"כ מה היה עליו לכתוב? "אילו יצוייר שאשה רוצה לקרוא ק"ש למרות שאינה מחוייבת, תאמר בשכמל"ו בלחש כבכל השנה"? משא"כ בנוגע לשני העניינים האחרים ששייכים בנשים כאנשים.

(אגב: כתבתי הלשון "אינן רשאיות" כי מלשון אדה"ז "אבל שאר בגדים לבנים אין להן ללבוש", וכן מלשונו "אין להם לעמוד על יום הכיפורים", משמע שלא רק שאינן צריכות לעשות כך אלא יתירה מזה).

מרדכי
הודעות: 32
הצטרף: ב' מרץ 27, 2017 2:13 am

Re: אם נשים כמלאכים...

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי » ג' אוקטובר 03, 2017 7:08 am

בנוגע לתפילת נשים בלחש יש להעיר מביאור מעניין בחכמת שלמה (קלוגר) סימן קא,ב.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ג' אוקטובר 03, 2017 7:49 pm

שאלה טובה. ויתרה מזו יש לעיין בדבר שהוא מעשי בכל יום, והוא האם הנשים צריכות או יכולות ליישר רגליהן בשעת תפלת י"ח, שהרי בסי' צה ס"א כותב אדה"ז שטעם היישור הוא כדי להדמות למלאכים, ואם כן אין לנשים ליישר רגליהן, אבל המנהג המקובל הוא שנשים כן מיישרות רגליהן בשעת תפלת י"ח. ואעיין בזה בל"נ בחול המועד.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » א' אוקטובר 15, 2017 1:32 am

אכן כתבו כמה פוסקים (הובאו בפסקי תשובות סי' תריט ס"ה) שמטעם זה אין לנשים לומר ברוך שם בקול רם.
ובקשר ליישור הרגליים בתפלת י"ח, הנה לפי הטעם המובא בשו"ע ובשו"ע אדה"ז בסי' צה שזהו כדי להדמות למלאכים - אין לנשים ליישר רגליהן. אך יש פוסקים שכתבו שלפי טעם המובא בלבוש שיישור הרגליים הוא מצד האימה וההכנעה לפני הקב"ה, אז גם נשים צריכות ליישר הרגליים. וכנראה מכאן המנהג שנתפשט שנשים מיישרות רגליהן בתפלה.
אך מי שרוצה לנהוג לפי דעת אדה"ז דוקא - אין לה ליישר רגליה בתפלת י"ח, ואולי כך צריך להרגיל הבנות במוסדות חב"ד.

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 22
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ד' אוקטובר 18, 2017 9:42 pm

אולי יש להמליץ טוב בעד בנות חב"ד הכשרות המיישרות רגליהם בתפילת שמו"ע, וליישב מנהגם גם על פי דברי אדה"ז.

דהנה על דברי הרמב"ם הלכות תפילה פ"ה ה"ד שצריך לכוין את רגליו בתפילה זו בצד זו, הביא הכסף משנה את דברי הגמרא שזהו על פי הפסוק (לגבי מלאכים) ורגליהם רגל ישרה, והוסיף ביאור: "וכיון שהאדם עומד לפני קונו, צריך שיכוין רגליו ויסמכם בענין שידמו אחת, כמו מלאכי השרת".
ובבית יוסף סימן צה לא הביא תיבות אלו, אך הביא כעין זה ממהר"י אבוהב: "והטעם שצריך לכוין את רגליו נראה, שהוא לפי שכיון שעומד לדבר עם השכינה צריך לסלק כל מחשבות הגוף מלבו, ולדמות כאילו הוא מלאך משרת".

ועפ"ז יש לחלק ולומר, שרק לענין יום כיפור, בו עשיית המנהגים היא במטרה לידמות למלאכים (או להיפך: כיון שדומים למלאכים מתנהגים בדרכיהם), אז יש לומר לנשים מי ביקש זאת מידכם דמות למלאכים, הרי אינכן יכולות להיות כמותם. משא"כ בנוגע לעמידה בשמו"ע, אינה בכדי להיות דומים למלאכים, אלא שלומדים מהם את דרך העמידה הראויה בעומד לפני מלך מלכי המלכים, שהרי המלאכים עומדים תדיר לפני הקב"ה, ולכן עומדים ברגל ישרה, א"כ יש ללמוד מכאן שכל העומד בפני המלך (אף בשר ודם?) עליו לעמוד ברגלים מכוונות. וכי מפני שאין האשה יכולה להדמות למלאך בפנימיות העניינים יכולה להקל ראש בעמידתה בפני המלך, ולעמוד באופן בלתי הולם? הרי גם עליה לסלק כל מחשבות הגוף מלבה ולדמות כאילו היא מלאך משרת, ועכ"פ בהנהגה חיצונית.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' אוקטובר 19, 2017 2:12 am

הסבר יפה. אך צ"ע אם מתאים להכניס זאת בלשון אדה"ז "להדמות למלאכים".


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron