עמוד 1 מתוך 1

מגדל עז על הרמב"ם

פורסם: ד' יוני 28, 2017 12:31 am
על ידי מרדכי קירשנבוים
רציתי לשאול האם ידוע משהו בקשר להשתמשותו של אדה"ז בספר "מגדל עוז" על הרמב"ם. בחיפוש במחשב מצאתי רק פעם אחת שהוא מציין אליו, במהדורא בתרא לסימן רמג (ח"ב עמוד תתסב). ובמפתח הספרים שבסוף ההוצאה החדשה לא ראיתי שמזכירים אותו כלל למרות שיש שם רשימה של כל הספרים המובאים בשולחן ערוך אדה"ז.
ונתעוררתי לזה, שבסימן שח ס"א מעתיק אדה"ז קטע גדול מדברי הרמב"ם בנוגע לטעמי איסור מוקצה, אבל מוסיף תיבה אחת, שהרמב"ם כותב "להצניע אבנים" ואדה"ז כותב "להצניע להסיע אבנים", וציינו בהערות שבשו"ע החדש למראי מקומות וציונים של הרב אשכנזי שכותב: "כנראה שרבנו תיקן לשון הרמב"ם ומ"ש להצניע קאי אדלעיל על כלים". אבל אפשר לומר שאדה"ז העתיק תיבה זו מלשון המגדל עוז שם: "הטעם שני שכתב ז"ל שמא יבא להסיע אבנים וכיוצא בהן"

Re: מגדל עז על הרמב"ם

פורסם: ד' יוני 28, 2017 11:45 pm
על ידי הרב אלאשוילי
אכן הסבר יפה. ות"ח. ואם כן יתכן שהשתמש בו בעוד כמה מקומות.
ובקשר לאי הזכרת שמו נא לפנות לרשד"ב שי' לוין.