בדברי רבינו בסעיף ד' - הלכות רבית:

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

במשנת_הרב
הודעות: 6
הצטרף: ג' יוני 06, 2017 7:54 pm

בדברי רבינו בסעיף ד' - הלכות רבית:

הודעה שלא נקראהעל ידי במשנת_הרב » ב' יוני 26, 2017 11:20 pm

בס"ד
בדברי רבינו בסעיף ד' - הלכות רבית:
וכללו של רבית הוא, כל שנוטל מחבירו איזה שכר בעד המתנת החוב שהוא חייב לו, אם הוא נוטל בעד המתנת החוב בלבד שלא על ידי מקח וממכר, הרי זו רבית של תורה. אפילו לא פסק לו בשעת הלואה אלא אחר כך כשבא לתבעו, נותן לו להרחיב לו הזמן.

הנה בקציצת רבית בעת הרחבת הזמן נחלקו בזה הראשונים, הרמב"ם (פ"ו ממלוה ולוה ה"ג) בשם רבותיו דסברי דלא הוי רבית קצוצה, מפני שלא קצץ בשעת הלואה, ובעינן קציצה בשעת מתן מעות דכתיב (ויקרא כה, לז) 'את כספך לא תתן לו בנשך', דמשמע שהלאו הוא בשעת נתינת הכסף ללוה דהיינו שעת הלואה. אבל אם קצץ אחר כך הוי רק אבק רבית ואסור מדרבנן. אבל דעת הראב"ד (בהשגות שם) דהוי רבית קצוצה דסבירא ליה דשעת הרווחת זמן היא כשעת מתן מעות, וממילא הוי כהלואה חדשה נמצא שקצצו את הרבית בשעת ההלואה. ורבינו נקט בזה כדעת הראב"ד.
והנה בגידולי תרומה (ח"ג דין ד' בחלוקה הה') נסתפק הא דאמרינן בהרחיב לו הזמן הוי רבית קצוצה, דוקא בעת שכבר בא לתבוע חובו והגיע זמן הפירעון או דלמא אף קודם זמנו, כל שהרחיב לו את הזמן הוי רבית מדאורייתא, והנה מלשון רבינו שכתב "אלא אחר כך 'כשבא לתבעו' נותן לו להרחיב לו הזמן" משמע דסבירא ליה, דוקא אם הגיע זמן הפירעון הוי כהלואה חדשה והוי כקוצץ בשעת ההלואה. אבל אי אפשר לומר כן בדעת רבינו, דלהדיא כתב רבינו להלן בסעיף יז דאף קודם שעת פירעון אם הרחיב לו הזמן הוי רבית של תורה, וזה לשונו: "וכן אסור להרבות בנדונית חתנים אחר שנעשה חוב על אבי הכלה, דהיינו אחר כתיבת התנאים שנתחייב בקנס אם לא ישלם הנדן, אסור לו ליתן ריוח אם לא ישלם לזמן פירעון הכתוב בתנאים ורבית גמורה של תורה היא" עכ"ל. מבואר שאם נתחייב אבי הכלה לתת לו לחתן סך מסוים לאחר החתונה, לאחר כתיבת התנאים שכבר התחייב אסור לו לתת תוספת בשביל הרחבת הזמן, אף על פי שהזמן [דהיינו החתונה] עדיין לא הגיע, ורבית גמורה של תורה היא. ואם כן צריך לומר דמה שכתב (כאן) רבינו 'כשבא לתובעו' אורחא דמילתא נקט, שדרך בני אדם לבקש הארכה בשעת הפירעון, ואין מקדימים לבקש הרחבה בזמן קודם זמן הפירעון, וכלשון חז"ל (עי' ב"ה ה.) ולואי שיפרע אדם בזמנו.


אשמח לקבל כל הערה והארה בברכה

הרב אלאשוילי
הודעות: 1432
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ג' יוני 27, 2017 4:51 pm

אכן כך גם אני מבין את הפשט.

וכאן המקום להעיר לכבודו, אני מבין שכבודו עוסק כעת בהל' רבית של רבנו הזקן. אך ידוע לכל שהל' רבית רבנו אינם פשוטים ללימוד וצריך לזה עיון ויגיעה, וכיון שאיני קאי כעת בהלכות אלו, הרי שאם כבודו ימשיך לשאול בהלכות אלו, ובפרט שאלות הצריכות עיון, לא אוכל לענות לו, מפני שאין עיתותיי בידי לעסוק כעת בהלכות אלו לעיון.

במשנת_הרב
הודעות: 6
הצטרף: ג' יוני 06, 2017 7:54 pm

Re: בדברי רבינו בסעיף ד' - הלכות רבית:

הודעה שלא נקראהעל ידי במשנת_הרב » ג' יוני 27, 2017 7:31 pm

בסדר גמור, בכל מקרה ישר כוח לכבוד הרב
על מה שהשיב לי והחכימני עד כה.
בברכה מרובה


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron