בנות בברכה על מצוות זמניות

שאלות בהלכה (ע"פ שיטת אדמו"ר הזקן)

מנהל: הרב אלאשוילי

מרדכי
הודעות: 32
הצטרף: ב' מרץ 27, 2017 2:13 am

בנות בברכה על מצוות זמניות

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי » ג' אוקטובר 10, 2017 11:53 pm

האם בנות קטנות (שאינם חייבים במצות ד' מינים אפילו בגדולתם) מברכות על ד' מינים שאולים? (בנוגע לבנים קטנים מובא חילוקי דעות במשנ"ב סי' תרנב)

ויש לשאול בכלל האם מברכין על ישיבה בסוכה, על נטילת לולב (אפילו שלהם), על הלל, וכו', הואיל ואינם חייבים בגדלותם ואין בהם חיוב לחנך אותם.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1383
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » א' אוקטובר 15, 2017 1:35 am

ביום הראשון אין מברכים על ד' מינים שאולים לא הבנים ולא הבנות.
דין הבנות בברכות שאינן חייבות בהן כדין הנשים, שאם רוצות יכולות לברך עליהן (ולא מדין חינוך).

ידידיה
הודעות: 9
הצטרף: ו' נובמבר 17, 2017 9:45 am

Re: בנות בברכה על מצוות זמניות

הודעה שלא נקראהעל ידי ידידיה » א' נובמבר 19, 2017 11:24 am

יש לי לשאול על מה שהרב כתב:
"ביום הראשון אין מברכים על ד' מינים שאולים לא הבנים ולא הבנות."
מי שיש לו כמה בנות קטנות (שעדיין לא הגיעו לעונת הפעוטות) כיצד תברכנה ביום הראשון על ד' מינים.
(בשלמא בקטנים י"ל שיקנה ד"מ עבור כל אחד אבל בבנות לא ראינו ולא שמענו שיקנו ד"מ לכל בת, וגם לא שמענו שלא לתת לילדה קטנה לברך.)
ולכאו' ע"כ שסומכים על הדעה המבוארת במ"ב סי' תרנ"ח ס"ק כ"ח שמצות חינוך מתקיים גם בשאול דגם בזה מתחנך הבן למצוות.
וכאן אנו חוזרים לשאלתו של ר' מרדכי: כיון שאין בבת חיוב חינוך כיצד יכולה לברך על מינים שאולים:
ועל מה שכתב:
"דין הבנות בברכות שאינן חייבות בהן כדין הנשים, שאם רוצות יכולות לברך עליהן (ולא מדין חינוך)." יש לי לשאול:
הנה כתב בשוע"ר סי' קס"ז סןף סעי' כ"ג שאע"ג שמי שאינו נהנה אינו יכול להוציא חברו בברכת הנהנין "כל זה לגדול שאינו יודע לברך אבל לקטנים רשאי לברך כל ברכת הנהנין כדי לחנכם במצוות ואפילו אין חינוכם מוטל עליו כגון שאינן מבני ביתו"
ואם נאמר שהבנות מברכות כדין הנשים ולא מדין חינוך אזי לקטנות אינו רשאי לברך במצות עשה שהזמן גרמא כלל אפי' כדי לחנכן?
(ואמנם רבנו מדבר על ברכת הנהנין אבל לכאו' מכיון שבברכת המצוות יכול לברך אפי' לגדול דאינו יודע, אבל לפי"ז ידוייק ברכת הנהנין שבברכת המצוות כה"ג כגון שהקטנה פטורה מלברך אלא יכולה אם רוצה אין לברך לה, ולפי"ז גם אין לברך לקטן על טלית שאולה.)
ולכא' התשובה על שני השאלות אחת: שאמנם אין חיוב חינוך לבת במצות עשה שהזמ"ג שהרי כשתגדיל תהיה פטורה וכ"בקטנותה, אבל מ"מ יש דין חינוך דהיינו לגדלה במצוות ולכן ההיתרים שיש מדין חינוך כדי לגדל הילד בתורה ומצוות ישנם גם כשאין "חיוב".
ולכן אפשר גם לבת לברך על ד"מ שאולים לדעות שקטן יכול לברך מדין חינוך (וי"ל שמ"מ בקטן עדיין את ה"חובת" חינוך עדיין לא קיים - אע"פ שאין ברכתו ברכה לבטלה" ולכן יש ענין לקנות לו שיהיה שלו שיקיים המצוה בכל פרטיה משא"כ בקטנה). וגם אפשר לתת לה לתקוע בשופר בר"ה אחר ששמעה את כל התקיעות כתיקונן כדי לחנכה במצוות ואע"פ שכשתגדל לא תהיה חייבת במצות שופר.
וכמו שכתב רבנו שאפי' אינם מב"ב יכול לברך להם דהיינו אפי' שאין עליו "חובת" חינוך יש לו מצוה לחנכם. ובמהדורת שולחן ערוך הרב המבואר הע' שנט ציין לדברי רבנו בסי' תקצו לְפִי שֶׁמִּצְוָה עַל הַגְּדוֹלִים לְלַמֵּד אֶת הַקְּטַנִּים[יז] וּלְחַנְּכָם בְּמִצְוֹות. ומשמע אפי' אינם בניו.
אשמח לקבל את דעת הרב אלאשוילי שליט"א. וכן לתגובות חו"ר הפורום שליט"א

הרב אלאשוילי
הודעות: 1383
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » א' נובמבר 19, 2017 5:05 pm

תודה על אריכות הדברים, ואנסה לענות לפחות על חלקם:
א) איני יודע מה דעת אדה"ז בקטן שעושה מצוה שלא כתקנה אם יכול לברך על זה, כי סי' תקנח בשו"ע הרב לא הגיע לידינו, ובשאר מקומות לא מצאתי דבר ברור בזה. ואין להביא הוכחה מטלית שאולה, שכן מן הדין אפשר לברך על טלית שאולה.
ב) מה שכן ניתן להביא הוכחה לכאורה הוא מטלית של קטן שאין בו שיעור אפילו של קטן, ובכל זאת המנהג הוא גם בחב"ד להרגיל את הקטן לברך על זה.
ג) אך אין להוכיח מסוף סי' קסז, כיון ששם הגם שאין לגדול חובת חינוך - יש לקטן חובה להתחנך, והחובה הזאת של הקטן מתקיימת ע"י גדול אחר אף שהוא עצמו אינו חייב בזה, ואילו אצל הבנות אין כזו חובה כלל להתחנך לברך על הלולב.

ידידיה
הודעות: 9
הצטרף: ו' נובמבר 17, 2017 9:45 am

Re: בנות בברכה על מצוות זמניות

הודעה שלא נקראהעל ידי ידידיה » א' נובמבר 19, 2017 10:43 pm

תודה על התשובה הברורה.
אם הבנתי נכון אכן יש להסתפק האם הדין בסוף סי' קסז נכון גם לגבי ברכה על מצות עשה שהזמן גרמא לבנות.
וכמו"כ יש להסתפק האם הדין בסוף סי' תקצו נאמר רק על קטנים אי גם על קטנות.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1383
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' נובמבר 20, 2017 5:20 am

אכן.
רק להוסיף שהספק אינו בפשט דברי אדה"ז (שהרי דבריו ברור מיללו שמדבר על חינוך למצוה), הספק הוא בדין עצמו: האם יש מצוה לחנך בנות קטנות על מצוות שהן פטורות מהן, ובפרט כשהחינוך בא על חשבון חילול יו"ט (גבי שופר) ועל חשבון ברכה שאינה צריכה (במצות שהזמ"ג). ודעתי נוטה שאמנם אין מצוה כזאת, אבל אפשר להרגיל הבנות הקטנות לכך, כמו הגדולות, רק יש למצוא הסברא הנכונה לכך. ויש לעיין בספרי האחרונים אולי דנים בזה. ואין הזמ"ג כעת.

מרדכי
הודעות: 32
הצטרף: ב' מרץ 27, 2017 2:13 am

Re: בנות בברכה על מצוות זמניות

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי » ב' נובמבר 20, 2017 9:41 pm

תודה לר' ידידי-ה על שהאריך במקום שקצרתי ויש להוסיף להדיון גם בנוגע לעניית אמן אחר ברכותיהם שלפי הנ"ל נחשב כשלא בזמנן משא"כ לגבי קטנים כותב אדה"ז רטו, ב. "כשאינן מברכין לבטלה עונין אחריהם אמן כגון שמברכין אותן בזמנן כדי לפטור מחיובן שהם חייבים בהן כדי לחנכם במצות".


חזור אל “שאלות בהלכה ומנהג”

cron