החיפוש הניב 1328 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 09, 2018 1:29 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: הנחת דבר יבש שאחרי הבישול יהיה רטוב
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: תשובה

אין הזמ"ג לענות על שאלותיך הרבות כאן, אני מציע לשאול טלפונית במס' 089206763
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 09, 2018 9:01 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מכירת חמץ
תגובות: 1
צפיות: 60

Re: תשובה

יש הבדל בין מכירת חמץ כדי לא לעבור על איסור בל יראה בפסח, שבזה יש להחמיר כדעת אדמור הזקן בסדר מכירת חמץ, לבין דין חמץ שעבר עליו הפסח שזהו קנס שקנסו חכמים את בעל החמץ על שלא ביער את חמצו, שכן כאן בעל החמץ עשה מכירת חמץ כפי שהרבנות דורשת, ואין סיבה לקנוס אותו על שנהג על פי המקובל, וממילא אין עליו איסו...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 08, 2018 1:11 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שחרית אחרי חצות
תגובות: 3
צפיות: 111

Re: תשובה

א. איני יודע. ב. מהודו.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 08, 2018 6:02 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: הנחת דבר יבש שאחרי הבישול יהיה רטוב
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: תשובה

אין בזה שום הגיון, שהרי טעם האיסור הוא על פי הלבוש, שכיון שתחילה הוא נעשה נוזלי ורק אחר כך הוא מתחמם ליד סולדת בו יש לו דין לח שהתחמם, ואף כל דבר יבש שתחילה נעשה נוזל ואחר מתחמם אסור, ואין הבדל אם כולו נוזל או רק מקצתו. ובנוסף לכך יש בו איסור משום מוליד אף אם לא הגיע ליד סולדת בו כמובא בסי' שכ בסופו.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 08, 2018 5:56 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: להוריד מים אחרונים מהשלחן
תגובות: 1
צפיות: 52

Re: תשובה

המנהג המקובל להוריד מים אחרונים מהשולחן, וכן נהגו אצל רבנו זי"ע. וכנראה המקור הוא ע"פ קבלה כמובא בכף החיים סי' קפא, שגם במים שבכלי יש רוח רעה.
על ידי הרב אלאשוילי
א' מאי 06, 2018 6:55 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ספרי תורה שונים
תגובות: 1
צפיות: 47

Re: תשובה

מדוע שיהיה אסור? והרי אפילו ס"ת פסול או יריעות פסולים מניחים בארון הקודש, כמובא במשנ"ב סי' קנד סקל"א.
וראה פרטים נוספים בדין הנחת דברים בארון הקודש בשו"ע שם ס"ח ובמפרשים שם, ובפסקי תשובות שם סקכ"ב.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 04, 2018 4:32 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שחרית אחרי חצות
תגובות: 3
צפיות: 111

Re: תשובה

על פי נגלה לא. אבל יש מכתב מהרבי למאן דהוא (לגבי שבת) שאם התפלל עד ברוך שאמר לפני חצות יכול להמשיך אחרי חצות. ולכאורה הטעם בזה הוא על פי קבלה, שהתפלה בנויה על פי סולמות, וכיון שהתחיל לעלות בסולם העשיה לפני חצות יכול להמשיך לעלות הלאה גם לאחר חצות.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 04, 2018 4:30 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: אפיה אחר צליה
תגובות: 5
צפיות: 148

Re: תשובה

יתכן. ועצ"ע.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 04, 2018 4:28 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: תערובת של חתיכות גדולות
תגובות: 1
צפיות: 56

Re: תשובה

א) כאופן הא'.
ב) 1) אין נפק"מ. 2) כל שכן שאסור.
ג) נכון.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 04, 2018 9:48 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: חיוב חטאת לעושה במזיד
תגובות: 1
צפיות: 52

Re: תשובה

התירוץ היה טוב אם זה היה המקום היחיד שמופיע בשוע"ר חשש חיוב חטאת, אבל כשעושים חיפוש בהל' שבת שלו רואים שאדה"ז מעדיף לכתוב חיוב חטאת מאשר סקילה או כרת, ובפשטות כוונתו לומר שזהו איסור של תורה, והרי חיוב חטאת הוא גם כשעושה את הדבר במתכוין רק שאינו יודע שדבר זה אסור. ולגופו של תירוצו - צ"...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אפריל 30, 2018 3:18 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: אפיה אחר צליה
תגובות: 5
צפיות: 148

Re: תשובה

אם יש לך תירוץ אחר אדרבה תתרץ, אבל אין ענין להשאיר סתירה זו בלי יישוב (אפילו דחוק).
על ידי הרב אלאשוילי
א' אפריל 29, 2018 3:11 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: אפיה אחר צליה
תגובות: 5
צפיות: 148

Re: תשובה

הרי ישנה סתירה לכאורה בין סט"ו ובין סכ"ד, וכבר ביאר בזה היטב בספר שבת כהלכה פ"ג אות יח בביאורים כמצוין במהדוה"ח של שוע"ר, ונקודת הביאור היא שבסט"ו מדבר בקדרה (כלומר בבישול), ובסכ"ד מדובר כנגד האש (היינו צליה או אפיה).
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 26, 2018 10:34 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חליצת תפילין
תגובות: 1
צפיות: 75

Re: תשובה

חליצה לא כוללת קיפול, אם כי בדרך כלל מקובל לקפל מעומד, אבל בשעת הצורך בהחלט אפשרי לשבת, ורק יש להקפיד שהרצועות לא יתגלגלו על הריצפה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 26, 2018 7:09 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכת שניצל תירס
תגובות: 6
צפיות: 139

Re: תשובה

לא הבנתי שאלתך. גם אן נאמר שבדיעבד אם בירך על מיני מזונות "האדמה" יצא, אין זה לכתחילה, ולכתחילה בספק כזה מברכים "שהכל".
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 26, 2018 4:51 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכת שניצל תירס
תגובות: 6
צפיות: 139

Re: תשובה

במקרה של ספק האדמה ספק מזונות מברכים שהכל. אבל כאן לפי אדה"ז אין ספק, כיון שטעם הפירורי לחם נרגש בשעת אכילה, וממילא גם אם עיקרו הוא בשביל הצבע או כדי לעבות השניצל, עדיין יש לברך עליו מזונות, כיון שטעמו נרגש. אלא שלענין ברכה אחרונה צריכים לאכול עוד מאכל שברכתו על המחיה ועוד מאכל שברכתו בורא נפשות.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אפריל 23, 2018 11:22 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכת שניצל תירס
תגובות: 6
צפיות: 139

Re: תשובה

מזונות.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אפריל 23, 2018 11:21 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קיפול זקן
תגובות: 3
צפיות: 118

Re: תשובה

אז לפי דעתך משום כבוד הבריות נתיר גם קיפול הזקן (איסור בונה) וגם תחיבת סיכה בזקן ולצאת בה לרשות הרבים או עכ"פ לכרמלית? אמנם יש פוסקים שמתירים להקל בסיכה התחובה בזקן (כגון הבאר משה, כמובא בפסקי תשובות), אך ההולכים בשיטת אדה"ז צ"ע איך אפשר להתיר זאת.
על ידי הרב אלאשוילי
א' אפריל 22, 2018 4:10 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הנהגת האר"י
תגובות: 1
צפיות: 67

Re: תשובה

הכלל זה נכון באופן כללי בלבד. אך למעשה בפרטיות אין כל אדם יכול לנהוג בכל דבר על פי קבלה, אלא יש להצמד בזה להוראות רבותינו נשיאנו (במידה והשואל נמנה עם חסידי חב"ד), לדוגמא לגבי ללכת עם ציציות בחוץ, מובא בלקוטי שיחות שהמובא בקבלה שלא להוציא הציציות בחוץ, אין זו הוראה השייכת לרבים, ומאידך לישון עם...
על ידי הרב אלאשוילי
א' אפריל 22, 2018 3:59 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קיפול זקן
תגובות: 3
צפיות: 118

Re: תשובה

א) מצד אחד קיפול הזקן כיום הוא דבר מצוי וממילא יש מקום לאסור, אך מאידך אם לא יקפל יש ענין של כבוד הבריות, לכן נראה שלא יקפל באופן חזק כמו בחול אלא קיפול רפוי קצת. ב) בסי' שג סי"א אדה"ז אוסר לצאת במחט (והוא הדין סיכה) התחוב בשערות הראש, וממילא הוא הדין גם באיש, ולפלא שהקצות השולחן לא הזכיר ...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 19, 2018 2:51 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מנחה אחרי שקיעת החמה
תגובות: 9
צפיות: 223

Re: תשובה

אמשיך לך לענות אך הפעם. בספירת העומר כותבים התוס' (מנחות סו, א) שכיון שספירה דרבנן, וספק דרבנן לקולא, ולכן אפשר לספור ולברך בבין השמשות. כלומר, כיון שניתן לספור בבין השמשות מצד ספק דרבנן, אזי אין ספק על הברכה, כי הברכה נגררת אחר המצוה, וכיון שהמצוה היא ודאית מצד ספק דרבנן לקולא, לכן גם הברכה עליה הי...

עבור לחיפוש מתקדם

cron