החיפוש הניב 1397 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
א' ינואר 13, 2019 9:13 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: פרשה א' דק"ש לפני הנץ החמה
תגובות: 5
צפיות: 59

Re: תשובה

בנוסף לתשובתי לעיל, כיון שהעיקר להלכה שרק פרשה ראשונה מן התורה (ראה סי' מו סי"א. ועוד), לא הצריך לכתחילה להחמיר יותר לחשוש לדעה שעיקר זמן אמירת ק"ש הוא לפני הנץ.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' ינואר 11, 2019 12:50 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: כבוד ספר תורה
תגובות: 1
צפיות: 30

Re: תשובה

הוראת הרבי בזה אינה ברורה לי, האם צריך לקרוא שלוש פעמים או שלושה ימים שונים (יש בזה פתק שהרבי הוציא כתשובה וכן שמועה בעל פה), ולכן לא אוכל לומר את דעת הרבי בבירור.
מה שכן מקובל להקל שאם יש ארון מיוחד עבור הספר תורה די אף אף בקריאה אחת.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' ינואר 11, 2019 12:46 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: לשפשף או לדרוס או שפשוף כדריסה דמיא
תגובות: 1
צפיות: 24

Re: תשובה

אין הזמ"ג להתעמק בכל המקורות שציינת, אבל לדידי הענין פשוט מאד: רוק שנמחה על ידי דריסה די בדריסה, ואם הוא רוק גדול שרק שפשןף מועיל לו - אז צריך לשפשף, ועל זה מדבר אדה"ז בסי' צ סי"ד. אלא שבשבת השפשוף אסור אפילו במרוצף - ראה בדה"ש סי' קמו ע' קלב ואילך, משא"כ דריסה. וצ"ע מד...
על ידי הרב אלאשוילי
ש' ינואר 05, 2019 9:57 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דף קשר בשבת
תגובות: 1
צפיות: 32

Re: תשובה

אין שום איסור.
על ידי הרב אלאשוילי
ש' ינואר 05, 2019 9:56 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: פרשה א' דק"ש לפני הנץ החמה
תגובות: 5
צפיות: 59

Re: תשובה

כי הדעה הסוברת שצריך לקרוא לפני נץ החמה - סוברת שרק פרשה ראשונה מן התורה.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' ינואר 02, 2019 4:26 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: פרשה א' דק"ש לפני הנץ החמה
תגובות: 5
צפיות: 59

Re: תשובה

ברור שהכוונה שיותר טוב לקרוא כל הק"ש לפני הנץ, כמו שהוא מסיים במי שאינו יכול לכוין כן, אלא שהוא נותן עצה למי שאינו יכול לדייק לעשות כותיקין (לסמוך גאולה לתפלה באופן שהתפלה תהיה מיד עם הנץ), שיקח מירווח של זמן באופן שהתפלה תהיה בודאות לאחר הנץ, וזה יכול להיות אצלו רק באופן שרוב הק"ש וברכת א...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' דצמבר 31, 2018 9:49 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האם ישנה חובת תפילה במניין כתנאי לחזרת הש"ץ?
תגובות: 3
צפיות: 72

Re: תשובה

1) נכון.
2) כן.
3) חובה לחכות.
4) אם התפללו כצבור, יכול כל אחד מהם לעשות חזרת הש"ץ, ואם התפללו כיחידים לא ניתן לעשות זאת.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' דצמבר 31, 2018 2:04 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מדוע לצאת מקידוש שעושה אשה עלול להביא ל'זלזול במצוות'?
תגובות: 1
צפיות: 36

Re: תשובה

נראה שהכוונה שכיון שהאיש חשוב יותר מהאשה ביחס לחיובו במצוות בכלל, הרי שאם יורו לכתחילה שאשה יכולה לקדש לגברים, זה יגרור יחס קצת מזלזל של הגברים כלפי המצוות, שיאמרו שזהו ענין של נשים וכיו"ב. המקור בכללות לזה הוא התוס' בסוכה לח, סע"א, כמובא במ"א סק"ב. ניתן להביא קצת דוגמא לזה ממצוו...
על ידי הרב אלאשוילי
א' דצמבר 23, 2018 2:49 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: אכילה לאלתר
תגובות: 2
צפיות: 45

Re: תשובה

לדעתי כן.
על ידי הרב אלאשוילי
ש' דצמבר 22, 2018 11:06 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האם ישנה חובת תפילה במניין כתנאי לחזרת הש"ץ?
תגובות: 3
צפיות: 72

Re: תשןבה

אם לא נעמדו לכתחילה כצבור אלא כל אחד התפלל לעצמו, לא ניתן לעשות חזרת הש"ץ,
אלא אם כן יש מישהו שעדיין לא התפלל תפלת י"ח, אזי הוא יכול להתפלל עבורם את תפלת הלחש שלו כתפלת שליח צבור בקול.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' דצמבר 03, 2018 3:26 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הדלקת נרות בעבודה מוקדם
תגובות: 1
צפיות: 99

Re: תשובה

אם זה לפני פלג המנחה (שעה ורבע זמניות לפני השקיעה) אין שום ענין להדליק.
על ידי הרב אלאשוילי
א' דצמבר 02, 2018 3:16 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בורר לאלתר
תגובות: 1
צפיות: 76

Re: תשובה

לאלתר זה תוך חצי שעה לפני הסעודה.
על ידי הרב אלאשוילי
ש' נובמבר 24, 2018 6:44 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: נוסח
תגובות: 1
צפיות: 93

Re: תשובה

יש בזה מנהגים שונים, וכיום מאחלים לבריאות. יש אומרים שהמתעטש אומר לישועתך קיויתי ה'. ויש נוהגים למשוך באוזן השמאלית.
בהלכה מובא שלא אומרים "רפואה" בבית המדרש משום ביטול תורה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 22, 2018 3:20 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חציצה בתפילין
תגובות: 1
צפיות: 89

Re: תשובה

אמנם לפי המשנה ברורה שער של בלורית גדולה חוצצת, אך גם הוא לא נתן שיעור בדבר. אבל לפי אדה"ז השער אינו חוצץ כלל, ואין שיעור בדבר, שהרי הנזיר היה מגדך שער ראשו, ולא נזכר בשום מקום שיש בזה חשש חציצה בתפילין. ומעשה רב, שהרבי גידל שערות בשנת תשמ"ט יותר משנה, ולא חשש לחציצה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 12, 2018 5:04 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בין השמשות
תגובות: 1
צפיות: 97

Re: בין השמשות

מפשטות לשון אדה"ז משמע שרק לענין איסורי תורה (בגלל איסור כרת וסקילה) פסקו הלכה כרבי יהודה, אך לגבי איסורי דרבנן עדיין דין ביה"ש עליו עד סוף ביה"ש דרבי יוסי, וכן לענין תפלת מנחה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 12, 2018 5:00 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בין השמשות
תגובות: 1
צפיות: 92

Re: בין השמשות

מדברי אדה"ז בסי' שמט סוס"ג משמע שאסרו הוצאה של תורה בשינוי בבין השמשות אפילו לדבר מצוה עיין שם, ומזה מובן שכן הדין גם בשאר מלאכות.
וכן משמע מלשון אדה"ז בסי' רסא שכתב רק איסורי דבר סופרים ולא מלאכות שאסורות מדברי סופרים, וכל הדוגמאות שהביא שם הם איסורי דרבנן בלבד.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' נובמבר 09, 2018 4:03 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שתיין יין בתוך הסעודה
תגובות: 1
צפיות: 102

Re: תשובה

מסתמא כוונך לסי' רעב סי"ד. בכל אופן שם הוא מציין לסי' קעד, והכלל בזה הוא שהן המקדש והן השומעים שטעמו יין לפני הסעודה, אם היתה דעתם, או שרגיל אצלם לשתות יין בסעודת שבת לא צריכים לברך, ואם לא היתה דעתם וגם לא רגיל אצלם לשתות יין צריכים לברך. ומי שרגיל לשתות אך לא היתה דעתו לשתות יין (ולא שתה רביע...
על ידי הרב אלאשוילי
א' נובמבר 04, 2018 7:16 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: סימן רסא
תגובות: 2
צפיות: 167

Re: תשובה

הפשט הוא: "אין למהר להדליק וכו' עד שעה ורבע זמניות שקודם צאת הכובים", שאז (שעה ורבע קודם צאת הכוכבים) כין ניתן להדליק, אבל לא שעה ורבע שקודם תחילת השקיעה, וממילא שתי שאלותיך נופלות.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 01, 2018 4:30 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה
תגובות: 6
צפיות: 235

Re: תשובה

אני מבין שאינך שואל אלא פוסק לאסור. אז מה אתה רוצה ממני?
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 01, 2018 2:31 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה
תגובות: 6
צפיות: 235

Re: תשובה

שאלתי היתה האם המים גורמים לכיבוי? כי אם לא אז אין סיבה לאסור.

עבור לחיפוש מתקדם

cron