החיפוש הניב 1443 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ב' ספטמבר 16, 2019 12:23 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ליבון קל בהיתרא בלע
תגובות: 3
צפיות: 18

Re: תשובה

בטח כוונתך לסי' תצד סט"ז. אך שם מדבר על תנור מחרס, השאלה אם זה נכון גם בתנורים שלנו העשוים ממתכת.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' ספטמבר 11, 2019 4:40 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קריעת שלל בבגד בשבת
תגובות: 2
צפיות: 22

Re: תשובה

נראה שהספק הוא, האם הוא דומה ממש לדין חוטים שנשארים לאחר האריגה, שהסרתם ודאי הוי גמר מלאכה כי היא סיום מלאכת האריגה, או שבשלל הדין שונה, כיון שהתפירה של הבגד בעצם הסתיימה, והסרת התפרים הגסים, אינו חלק מסיום תפירת הבגד, אלא זהו כמו על דרך הסרת חוטי תפירה רגילים מהבגד, שאסורים לכל היותר משום קורע. אך ...
על ידי הרב אלאשוילי
ו' ספטמבר 06, 2019 2:19 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קילוף בוטנים
תגובות: 1
צפיות: 26

Re: קילוף בוטנים

לפי דעת אדה"ז אין בזה משום דש, כיון שאינו מחובר לקליפה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אוגוסט 08, 2019 2:09 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: טבילה בערב יום כיפור
תגובות: 2
צפיות: 143

Re: תשובה

לגבי הדיוק לענין טבילת קרי למי שטבל בערב ר"ה, החידוש הוא שאף שלענין טבילת עזרא אין צריך לטבול (ראה מ"א סי' פח סק"א) הרי שבערב יוה"כ יש להחמיר ולטבול "כדי שיהיו נקיים וטהורים", כלשון אדה"ז (ראה לקו"ש ח"ז ע' 315), כלומר הטבילה מצד קרי למי שטבל בערב ר"ה...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אוגוסט 08, 2019 1:53 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: זמן וידוי בערב יום כיפור
תגובות: 1
צפיות: 84

Re: תשובה

בנוגע לציון אל הרא"ש זהו בגלל שהוא מעתיק את הברייתא כלשונה, ודלא כרש"י שכותב "משקבל עליו יום הכפורים" (משמע אפילו לפני ערבית), ומשמעות הפשוטה של הברייתא שהוידוי העיקרי זה בתפלת ערבית, ודלא כמו שכתב הרמב"ן שהוידוי העיקרי הוא "משקידש היום", ואח"כ יש וידוי נוסף ב...
על ידי הרב אלאשוילי
א' אוגוסט 04, 2019 6:46 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: לנגן בפה בימי בין המצרים
תגובות: 1
צפיות: 97

Re: תשובה

לפי מה שכתבו הפוסקים אם זה סעודת מצוה מותר לנגן בפה, אבל בסעודת הרשות או סתם כך אין לנגן בפה ניגוני שמחה, אלא ניגונים המעוררים את הלב בלבד.
על ידי הרב אלאשוילי
א' אוגוסט 04, 2019 6:38 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: על אלו חלקים נכתב שלחן ערוך הרב ?
תגובות: 2
צפיות: 88

Re: תשובה

נראה שכתב ליקוט על הלכות אישות באבן העזר (אך לא הגיע לידינו), כך נראה ממה שציין בהל' הלואה סוסכ"ג.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 23, 2019 1:52 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חמסן - מדרבנן?
תגובות: 1
צפיות: 93

Re: תשובה

לא הבנתי איך הנך מגדיר מהו חמסן? ברמב"ם מובא כמה פעמים שחמסן זה כמו גזלן, ראה לדוגמא הל' גזלה פ"ה הי"ד. וכן דעת אדה"ז בהל' גזלה סכ"ג.
ומה שכתב הרמב"ם בהל' מכירה פ"י ה"ה, הרי פירש דבריו בהל' גזלה פ"ט ה"ט.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 23, 2019 1:35 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דיבק שברי שופרות
תגובות: 1
צפיות: 90

Re: תשובה

למרות שיש לדייק בלשונו הזהב של אדה"ז, איני רואה כאן שינויים משמעותיים, מלבד ניסוח בהיר יותר של אדה"ז, וכאלה תמצא הרבה בשוע"ר.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יולי 15, 2019 12:26 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קו"א להל' שבת
תגובות: 1
צפיות: 92

Re: תשובה

יותר מדוייק: שז-שדמ. לא ידוע אם כתב ולא הגיע לידינו או שלא כתב כלל. יש עוד הלכות בשוע"ר שאין עליהם קו"א וגם שם לא ידוע הסיבה.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 02, 2019 12:44 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכה אחרונה על עוגה
תגובות: 1
צפיות: 135

Re: תשובה

א) כנגד השוקולד והאגוזים וכו'. ב) לפי נפח. ג) אם נאפו יחד משערים הכל יחד. אבל במקרה כזה כדאי לאכול כזית דגן ממקום אחד, ואז בודאי יתחייב בברכה אחרונה. ד) הרי מפורש בסדר ברה"נ פ"ג ה"ב שדי אם יש כזית בכדי אכילת פרס בתערובת.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 18, 2019 11:55 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תפילין של יד עם גבס
תגובות: 1
צפיות: 137

Re: תשובה

לגבי תפילין של יד לא כתוב חילוק בין תחבושת דקה לעבה, לכן יניח התפילין של יד על הגבס בלא ברכה (במידה והגבס מגיע עד למעלה מהקיבורת), ויכסה התפילין שלא יראה כלפי חוץ.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' יוני 14, 2019 3:52 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכות שבת
תגובות: 1
צפיות: 184

Re: תשובה

להלן העתקה ממה שכתבתי על כך בעבר: אם הכניס כלי ריקן לתוך כלי ראשון רותח, ואחר שנשאבו המים לתוך הכלי ריקן השהה מעט את הכלי הריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחה, ואחר כך הוציאו מתוך הכלי ראשון ועירה ממנו על הקערה - דין עירוי זה כעירוי כלי ראשון עצמו. אבל אם לא שהה בתוך הכלי ראשון בשי...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 04, 2019 9:54 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קידוש היום במקום שצריך גם קידוש הלילה
תגובות: 3
צפיות: 262

Re: תשובה

בשו"ע אדה"ז סי' רעא סט"ז כותב שקידוש של לילה ביום שבת זהו מדין "תשלומין" ולא שזהו זמנה, ואם כן לא מסתבר שקידוש של תשלומין יפטור את חובת הקידוש של יום שבת עצמו (שזהו חיוב חדש מדרבנן כמבואר בסי' רפט ס"א), כשם שתפלת ערבית של תשלומין בבוקר שלמחרת אינה פוטרת את תפלת שחרית עצ...
על ידי הרב אלאשוילי
א' יוני 02, 2019 4:42 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דין חמץ בבית ההורים
תגובות: 3
צפיות: 279

Re: תשובה

1) אתה בן-בית בבית הוריך וממילא אביך יכול למכור גם החמץ שבחדרך.
2) כבן בית אתה צריך לעזור בבדיקת החמץ.
3) יש כמה סיבות לכך, ואיני רוצה להכנס לכל זה כאן. אבל הסיבה העיקרית היא שאדם צריך לייחד מקום לחמץ שהוא מתכוון למכור, כי הוא מוכר את החמץ דרך השכרת המקום שבו החמץ נמצא.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 31, 2019 9:06 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דין חמץ בבית ההורים
תגובות: 3
צפיות: 279

Re: תשובה

יש פוסקים (גם בחב"ד) שמסתמכים על מה שכתוב במכירת חמץ "ובכל מקום שהוא", שזה כולל גם חמץ שנשכח במקומות אחרים שלא נסמנו במכירה, וכמו הסיפור שלך, אז אם התוספי תזונה הם יקרים תוכל לסמוך על אותם הפוסקים, למרות שאני אישית לא שלם עם פסיקה זו.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 27, 2019 1:57 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכות מזוזה
תגובות: 1
צפיות: 199

Re: תשובה

אם אין אפשרות לקבוע בתוך הפתח, אזי ניתן לקבוע על צד הפתח מבחוץ.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 27, 2019 1:56 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קידוש היום במקום שצריך גם קידוש הלילה
תגובות: 3
צפיות: 262

Re: תשובה

אדם יכול לקדש קידוש של לילה ביום למי שלא קידש בלילה (ואינו יכול או אינו רוצה לקדש בעצמו) מדין ערבות.

במקרה שלא קידשו בלילה, אזי בסעודה הראשונה (בבוקר) מקדשים קידוש הלילה, ובסעודה השניה (מאוחר יותר) קידוש של היום.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 22, 2019 3:37 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תספורת ראשונה לג בעומר
תגובות: 1
צפיות: 202

Re: תשובה

השמועה בשם הרבי לא ידועה לי. ובאשר למעשה, יש מקום להקל לספר בליל לג בעומר (אם קשה להמתין עד הבוקר מפני סיבות שונות), וזה על פי שיחת הרבי שנתן מקום להקל לעשות חתונות בליל לג בעומר, מפני שבערב לג בעומר לא אומרים תחנון בתפלת מנחה, מה שמוכיח שהאבלות מסתיימת כבר בליל לג בעומר. ואם כן לכאורה ניתן להקל באו...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 20, 2019 11:52 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 5
צפיות: 376

Re: תשובה

אם הקופה נועדה לישיבה, וההנהלה נותנת מהכסף לבחור עבור הנסיעה, אזי אין בעיה.

עבור לחיפוש מתקדם

cron