החיפוש הניב 22 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מרדכי קירשנבוים
ג' יולי 23, 2019 1:14 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: טבילה בערב יום כיפור
תגובות: 2
צפיות: 332

Re: טבילה בערב יום כיפור

שו"ר שבנוגע לדיון כיצד פוסק אדה"ז במחלוקת זו ומהו המנהג בפועל, האריכו כבר בקובץ הערות וביאורים המופיע באינדקס שבאתר. אבל לא עמדו שם על הדיוק מדוע חוזר אדה"ז וכותב שמי שטבל בערב ראש השנה צריך לחזור ולטבול, ואדרבה נקטו שם שלפי הדעה שמשום טהרה אין צריך לחזור ולטבול. ודלא כפשטות דברי רבינ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ג' יולי 23, 2019 11:20 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: זמן וידוי בערב יום כיפור
תגובות: 1
צפיות: 231

זמן וידוי בערב יום כיפור

בשו"ע אדה"ז סימן תרז סעיפים א-ב מביא מחלוקת ראשונים מתי זמן הוידוי של יום כיפור מעיקר הדין: "ומצות ווידוי מן הדין הוא בהתחלת זמן הכפרה, דהיינו משתחשך ליל יום הכיפורים... ויש אומרים שזמן מצות ווידוי מן הדין הוא קודם התחלת זמן הכפרה, דהיינו עם חשיכה, כדי שיכנוס ליום בתשובה, ולא יהא שהות...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ג' יולי 23, 2019 11:18 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: טבילה בערב יום כיפור
תגובות: 2
צפיות: 332

טבילה בערב יום כיפור

בהלכות יום כיפור (סי' תרו סי"א-ב) מביא רבינו מחלוקת בטעם המנהג לטבול בערב יום כיפור, יש אומרים משום קרי כדי שיהיו נקיים וטהורים ביום כיפור, ויש אומרים משום תשובה כגר המתגייר. ומבאר שיש כו"כ נפק"מ בין השיטות: [א) האם צריך לומר וידוי במקוה – מצד קרי לא, מצד תשובה כן. ב) מספר הטבילות – מ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
א' יוני 30, 2019 8:22 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכה אחרונה על עוגה
תגובות: 1
צפיות: 279

ברכה אחרונה על עוגה

בסדר ברכות הנהנין (פ"ג ה"ב) מביא אדה"ז מחלוקת בדין ברכה אחרונה על תבשיל העשוי מתערובת מין דגן עם דבש ומינים אחרים, כאשר אין בשיעור פרס מהתערובת כזית דגן, י"א שברכתו על המחיה וי"א שברכתו בורא נפשות. וברצוני לברר כמה נקודות באופן החישוב של כזית בכדי אכילת פרס: א. מהם החומרים ש...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' יולי 16, 2018 2:04 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: גדר איסורי דרבנן
תגובות: 3
צפיות: 1370

גדר איסורי דרבנן

ידוע חידושו של אדה"ז בגדר בדיקת חמץ – שאע"פ שמן התורה בביטול בעלמא סגי, והמבטל את חמצו קודם הפסח אינו עובר בבל יראה ובל ימצא, מ"מ חכמים הפקיעו את הביטול ואמרו שהביטול אינו מועיל, וממילא מי שאינו בודק ומבער את החמץ הרי הוא עובר מדברי סופרים על בל יראה ובל ימצא מדאורייתא... [ראה סי' תלא...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' יולי 09, 2018 7:35 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: השמטת דין גמי
תגובות: 3
צפיות: 1194

השמטה נוספת בסעיף זה

בסעיף לאחר מכן (סעיף כה) כותב המחבר: "רטייה שנפלה מעל גבי המכה על גבי קרקע, לא יחזירנה . . וע"י אינו יהודי מותר להניחה אפילו בתחלה". והרמ"א הוסיף: "ומותר לומר לאינו יהודי לעשות רטייה על מכה או חבורה (א"ו הארוך)". וביאר המג"א ס"ק כח-ט, שדברי המחבר אמורים ב...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ה' מאי 31, 2018 3:30 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: השמטת דין גמי
תגובות: 3
צפיות: 1194

השמטת דין גמי

שו"ע סי' שכח סכ"ד: "נותנים עלה על גב מכה בשבת, שאינו אלא כמשמרה, חוץ מעלי גפנים שהם לרפואה". וכתב הרמ"א: "ואין נותנין גמי על המכה שהוא מרפא". ובמגן אברהם ס"ק כה כתב על דברי השו"ע: "וה"ה כל עלים שהם מרפאים". ובשו"ע אדה"ז שם ס"...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ה' מאי 03, 2018 3:52 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: תערובת של חתיכות גדולות
תגובות: 1
צפיות: 762

תערובת של חתיכות גדולות

כתב הרמ"א סימן שיט סעיף ג: "ושני מיני דגים מיקרי שני מיני אוכלים, ואסור לברור א' מחבירו אלא בידו כדי לאכלן מיד, אף על פי שהחתיכות גדולות וכל אחת נכרת בפני עצמה". ומפשטות לשונו נראה, שאין חילוק בגודל החתיכות של שני מיני הדגים, אלא כיון שהחתיכות גדולות הרי הם מובדלות אלו מאלו [שהרי ככל ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ה' מאי 03, 2018 3:50 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: חיוב חטאת לעושה במזיד
תגובות: 1
צפיות: 787

חיוב חטאת לעושה במזיד

סימן שיט סעיף ו: "שני מיני דגים נקראים ב' מיני אוכלים, ואסור לברור בידו אלא אותו המין שרוצה לאכלו לאלתר, ולא מסעודה לסעודה. ואף על פי שהמין של מין אחד הן גדולות, וניכרות כל אחת בפני עצמה, ואפשר שלא שייך כאן ברירה כלל, אעפ"כ אין להקל, כי ספק חיוב חטאת הוא". והעירני ח"א, דיש לדייק ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' מרץ 26, 2018 1:13 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כמות היין בחרוסת
תגובות: 4
צפיות: 1501

בקשת הבהרה

כלומר, הרב נוקט בפשטות כדברי אותו אחד שטען לי שהחרוסת ללא היין ממש יבשה. כי הרב מדייק ממה שכתוב שהחרוסת צ"ל עבה, דהיינו שהיא יבשה. וא"כ החרוסת שנעשית אצלי בבית שהיא ממש מלאה נוזלים אינה טובה מלכתחילה, לא מפני שהיין שאני נותן בתוכה הוא פחות מהנוזלים, אלא מחמת שמצד עצם החרוסת א"א שהיא ת...
על ידי מרדכי קירשנבוים
א' מרץ 25, 2018 5:39 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כמות היין בחרוסת
תגובות: 4
צפיות: 1501

כמות היין בחרוסת

סימן תעג סעיף לב: "החרוסת צריך להיות עב, לפי שהוא זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותינו, ואח"כ צריך לרכך אותו במשקה, זכר לדם". וציין (אדה"ז) מקורו: "משמעות הגמרא" (פסחים קטו, ב). ובגמרא שם: "צריך לשקועיה בחרוסת, משום קפא. דאי סלקא דעתך לא צריך לשקועיה - נטילת ידים למה לי? ה...
על ידי מרדכי קירשנבוים
א' נובמבר 05, 2017 9:36 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מדוע 'כלי שמלאכתו לאיסור' מותר בטלטול לצורך גו"מ ומאכל האסור הוא מוקצה גמור
תגובות: 5
צפיות: 2465

Re: מדוע 'כלי שמלאכתו לאיסור' מותר בטלטול לצורך גו"מ ומאכל האסור הוא מוקצה גמור

אמנם אינני אוחז בסוגיא זו כעת, מ"מ אכתוב מעט מהנראה לענ"ד: א. מה שכתב להקשות על ביאור האבני נזר בדעת אדה"ז, שכתב שכלי שמלאכתו לאיסור ואינו ראוי למלאכת היתר כלל אסור לטלטלו לצורך גופו ומקומו, ואילו מלשון אדה"ז "שאף אם בשבת אינו ראוי כלל לשום תשמיש, מותר לטלטלו, הואיל ויש עליו...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ה' נובמבר 02, 2017 8:35 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: סיכום סימן קסו
תגובות: 2
צפיות: 1646

סיכום סימן קסו

סיכום סימן קסו [וכמה הערות מתוך חוברת הביאורים] בסימן זה מביא אדה"ז ב' שיטות במה יש ליזהר בין נטילת ידיים לסעודה, לדעה הראשונה שלא להסיח דעת שמא לא ישמור על נקיון ידיו, ולדעה השניה שלא להפסיק בשום דבר אלא לסמוך את הנטילה לאכילה. והולך ומבאר מה נקרא היסח הדעת, שאסור אפילו לפי הדעה הראשונה, וכן ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ד' אוקטובר 18, 2017 9:42 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: אם נשים כמלאכים...
תגובות: 5
צפיות: 2801

אולי יש להמליץ טוב בעד בנות חב"ד הכשרות המיישרות רגליהם בתפילת שמו"ע, וליישב מנהגם גם על פי דברי אדה"ז. דהנה על דברי הרמב"ם הלכות תפילה פ"ה ה"ד שצריך לכוין את רגליו בתפילה זו בצד זו, הביא הכסף משנה את דברי הגמרא שזהו על פי הפסוק (לגבי מלאכים) ורגליהם רגל ישרה, והוסיף בי...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' אוקטובר 16, 2017 7:38 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קריאת שמע בקול רם
תגובות: 2
צפיות: 1707

מאמר המוסגר:

שכחתי לציין: בעבר שאלו בפורום זה (תחת הכותרת: מהדורה בתרא וכללי פסיקה) כיצד יש לנהוג במקום שאדה"ז אינו מכריע, ותמהתי שהרי ברוב מוחלט של המקומות הוא מכריע, וכעת נוכחתי לדעת (נוסף על ציונו של הרב אלאשוילי שם)...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' אוקטובר 16, 2017 7:33 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קריאת שמע בקול רם
תגובות: 2
צפיות: 1707

קריאת שמע בקול רם

א. סימן סא ס"ה: "נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם כדי לעורר הכוונה". וכן שם סכ"ה: "יש נוהגין לקרות קריאת שמע בקול רם מלבד בשכמל"ו, ויש נוהגין לקרותה בלחש מלבד פסוק ראשון". ובסימן תריט ס"ט: "ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים בשכמל"ו בקול רם". הנה מהש...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' אוקטובר 02, 2017 11:24 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: אם נשים כמלאכים...
תגובות: 5
צפיות: 2801

אם נשים כמלאכים...

מצאתי בשו"ע אדה"ז הלכות יום הכפורים ג' פעמים שמביא מנהג מסויים מפני שדומים למלאכים. א. סימן תרי סעיף ט: יש נוהגין ללבוש בגדים לבנים נקיים ביום הכיפורים כדי להיות דוגמת מלאכי השרת, וכן נוהגין במדינות אלו ללבוש הקיטל שהוא בגד לבן ונקי. ויש עוד טעם בלבישת הקיטל, מפני שהוא בגד מתים, ועל ידי זה...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ד' יוני 28, 2017 12:31 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מגדל עז על הרמב"ם
תגובות: 1
צפיות: 1710

מגדל עז על הרמב"ם

רציתי לשאול האם ידוע משהו בקשר להשתמשותו של אדה"ז בספר "מגדל עוז" על הרמב"ם. בחיפוש במחשב מצאתי רק פעם אחת שהוא מציין אליו, במהדורא בתרא לסימן רמג (ח"ב עמוד תתסב). ובמפתח הספרים שבסוף ההוצאה החדשה לא ראיתי שמזכירים אותו כלל למרות שיש שם רשימה של כל הספרים המובאים בשולחן ערוך...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ד' יוני 28, 2017 12:23 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: חמתה מרובה מצילתה
תגובות: 1
צפיות: 1615

חמתה מרובה מצילתה

בסימן תרלא ס"ד כתוב: "ואם רוב סכך צלתה מרובה מחמתה שתי משהוין, שהאויר שבו הוא מועט מאד, ומיעוט הסכך חמתו מרובה מצלתו משהו - בענין שאם נצרף החמה והצל של כל הסיכוך יהיה צלתו מרובה מחמתו משהו, הרי זו כשרה". ולא תפסתי מה שמפרש את הענין של צלתה מרובה מחמתה שתי משהויין, כלומר יותר מקצת ממש,...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ג' מאי 16, 2017 12:45 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: חינוך קטן בנוגע סוכה
תגובות: 1
צפיות: 1499

חינוך קטן בנוגע סוכה

בסימן שמג ס"ג אדה"ז מגדיר את גיל חיוב חינוך קטן, וכותב שזהו בכל מצוה לפי ענינה, ונוקט שם דוגמאות לענין שבת וציצית. והנה בסימן תרמ ס"ג כותב שקטן שאינו צריך לאמו חייב לחנכו בסוכה, "אבל כשעדיין הוא צריך לאמו, כשם שאמו פטורה כך הוא פטור, אפילו מדברי סופרים, כיון שהוא צריך לה". ו...

עבור לחיפוש מתקדם

cron