החיפוש הניב 26 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מרדכי קירשנבוים
ד' דצמבר 18, 2019 10:14 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: בסיס לאיסור ולהיתר - סימן שח ס"ה
תגובות: 3
צפיות: 2808

Re: בסיס לאיסור ולהיתר - סימן שח ס"ה

א. מלשון אדה"ז מבואר שיש חילוק בנוגע לטלטול הנדן (שאינו בסיס לאיסור בלבד) בין כאשר יש בו עוד סכינים ובין כאשר הוציא מתוכו את שאר הסכינים, ולא תפסתי בנוגע לאיזה מקרה הוא מדבר, הרי אם אפשר לנער אסור לטלטל אפילו כשיש עוד סכינים, ואם אי אפשר לנער מותר לטלטל אפילו כשאין עוד סכינים בתוכו (כשאינו בסיס...
על ידי מרדכי קירשנבוים
א' דצמבר 08, 2019 10:31 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: בסיס לאיסור ולהיתר - סימן שח ס"ה
תגובות: 3
צפיות: 2808

בסיס לאיסור ולהיתר - סימן שח ס"ה

שולחן ערוך הרב סימן שח סעיף ה: "סכין של שחיטה ושל מילה .. אסור לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם. ואפילו אם הסכין הזה תחוב בנדן עם סכינים אחרים .. ומכל מקום אין איסור אלא .. לטלטל הנדן עם סכין זה לאחר שהוציא מתוכו שאר הסכינים. אבל בעוד ששאר הסכינים בתוכו מותר לטלטלו אף על פי שסכין זה ג"כ בתוכ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ג' דצמבר 03, 2019 9:43 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נמלך במוקצה מחמת חסרון כיס
תגובות: 5
צפיות: 3329

Re: תשובה

הרב אלאשוילי כתב:ב) לפענ"ד בדעת רבנו הזקן אם אינו עושה שימוש ממשי בסכין אין זה נקרא לצורך גופו.

הרב יכול לפרט קצת יותר:
לפי מה שאני מבין מדבריו אפילו בכלי שמלאכתו להיתר, אם אני רוצה להראות אותו לאחר בשביל איזה ענין, הרי זה כטלטול שלא לצורך כלל ואסור?
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' דצמבר 02, 2019 10:08 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נמלך במוקצה מחמת חסרון כיס
תגובות: 5
צפיות: 3329

Re: נמלך במוקצה מחמת חסרון כיס

הנה ידידינו הרב ידידי' הביא דברי האבני נזר, ולפ"ז הסתפק בשני פרטים בדעת רבינו (שלפי דבריו תלויים זה בזה): א. במה שכתב רבינו שכאשר נמלך בשבת עצמה אינו מתיר החפץ בטלטול - האם זהו רק בהמלכה חד פעמית או אפילו כשנמלך לעולם. ב. במה שכתב רבינו שכאשר נמלך מערב שבת הדבר מתיר את החפץ בטלטול - האם זהו רק ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ג' יולי 23, 2019 1:14 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: טבילה בערב יום כיפור
תגובות: 2
צפיות: 2748

Re: טבילה בערב יום כיפור

שו"ר שבנוגע לדיון כיצד פוסק אדה"ז במחלוקת זו ומהו המנהג בפועל, האריכו כבר בקובץ הערות וביאורים המופיע באינדקס שבאתר. אבל לא עמדו שם על הדיוק מדוע חוזר אדה"ז וכותב שמי שטבל בערב ראש השנה צריך לחזור ולטבול, ואדרבה נקטו שם שלפי הדעה שמשום טהרה אין צריך לחזור ולטבול. ודלא כפשטות דברי רבינ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ג' יולי 23, 2019 11:20 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: זמן וידוי בערב יום כיפור
תגובות: 1
צפיות: 2356

זמן וידוי בערב יום כיפור

בשו"ע אדה"ז סימן תרז סעיפים א-ב מביא מחלוקת ראשונים מתי זמן הוידוי של יום כיפור מעיקר הדין: "ומצות ווידוי מן הדין הוא בהתחלת זמן הכפרה, דהיינו משתחשך ליל יום הכיפורים... ויש אומרים שזמן מצות ווידוי מן הדין הוא קודם התחלת זמן הכפרה, דהיינו עם חשיכה, כדי שיכנוס ליום בתשובה, ולא יהא שהות...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ג' יולי 23, 2019 11:18 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: טבילה בערב יום כיפור
תגובות: 2
צפיות: 2748

טבילה בערב יום כיפור

בהלכות יום כיפור (סי' תרו סי"א-ב) מביא רבינו מחלוקת בטעם המנהג לטבול בערב יום כיפור, יש אומרים משום קרי כדי שיהיו נקיים וטהורים ביום כיפור, ויש אומרים משום תשובה כגר המתגייר. ומבאר שיש כו"כ נפק"מ בין השיטות: [א) האם צריך לומר וידוי במקוה – מצד קרי לא, מצד תשובה כן. ב) מספר הטבילות – מ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
א' יוני 30, 2019 8:22 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכה אחרונה על עוגה
תגובות: 1
צפיות: 1999

ברכה אחרונה על עוגה

בסדר ברכות הנהנין (פ"ג ה"ב) מביא אדה"ז מחלוקת בדין ברכה אחרונה על תבשיל העשוי מתערובת מין דגן עם דבש ומינים אחרים, כאשר אין בשיעור פרס מהתערובת כזית דגן, י"א שברכתו על המחיה וי"א שברכתו בורא נפשות. וברצוני לברר כמה נקודות באופן החישוב של כזית בכדי אכילת פרס: א. מהם החומרים ש...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' יולי 16, 2018 2:04 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: גדר איסורי דרבנן
תגובות: 3
צפיות: 2581

גדר איסורי דרבנן

ידוע חידושו של אדה"ז בגדר בדיקת חמץ – שאע"פ שמן התורה בביטול בעלמא סגי, והמבטל את חמצו קודם הפסח אינו עובר בבל יראה ובל ימצא, מ"מ חכמים הפקיעו את הביטול ואמרו שהביטול אינו מועיל, וממילא מי שאינו בודק ומבער את החמץ הרי הוא עובר מדברי סופרים על בל יראה ובל ימצא מדאורייתא... [ראה סי' תלא...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' יולי 09, 2018 7:35 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: השמטת דין גמי
תגובות: 3
צפיות: 2448

השמטה נוספת בסעיף זה

בסעיף לאחר מכן (סעיף כה) כותב המחבר: "רטייה שנפלה מעל גבי המכה על גבי קרקע, לא יחזירנה . . וע"י אינו יהודי מותר להניחה אפילו בתחלה". והרמ"א הוסיף: "ומותר לומר לאינו יהודי לעשות רטייה על מכה או חבורה (א"ו הארוך)". וביאר המג"א ס"ק כח-ט, שדברי המחבר אמורים ב...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ה' מאי 31, 2018 3:30 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: השמטת דין גמי
תגובות: 3
צפיות: 2448

השמטת דין גמי

שו"ע סי' שכח סכ"ד: "נותנים עלה על גב מכה בשבת, שאינו אלא כמשמרה, חוץ מעלי גפנים שהם לרפואה". וכתב הרמ"א: "ואין נותנין גמי על המכה שהוא מרפא". ובמגן אברהם ס"ק כה כתב על דברי השו"ע: "וה"ה כל עלים שהם מרפאים". ובשו"ע אדה"ז שם ס"...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ה' מאי 03, 2018 3:52 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: תערובת של חתיכות גדולות
תגובות: 1
צפיות: 1717

תערובת של חתיכות גדולות

כתב הרמ"א סימן שיט סעיף ג: "ושני מיני דגים מיקרי שני מיני אוכלים, ואסור לברור א' מחבירו אלא בידו כדי לאכלן מיד, אף על פי שהחתיכות גדולות וכל אחת נכרת בפני עצמה". ומפשטות לשונו נראה, שאין חילוק בגודל החתיכות של שני מיני הדגים, אלא כיון שהחתיכות גדולות הרי הם מובדלות אלו מאלו [שהרי ככל ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ה' מאי 03, 2018 3:50 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: חיוב חטאת לעושה במזיד
תגובות: 1
צפיות: 1729

חיוב חטאת לעושה במזיד

סימן שיט סעיף ו: "שני מיני דגים נקראים ב' מיני אוכלים, ואסור לברור בידו אלא אותו המין שרוצה לאכלו לאלתר, ולא מסעודה לסעודה. ואף על פי שהמין של מין אחד הן גדולות, וניכרות כל אחת בפני עצמה, ואפשר שלא שייך כאן ברירה כלל, אעפ"כ אין להקל, כי ספק חיוב חטאת הוא". והעירני ח"א, דיש לדייק ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' מרץ 26, 2018 1:13 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כמות היין בחרוסת
תגובות: 4
צפיות: 2239

בקשת הבהרה

כלומר, הרב נוקט בפשטות כדברי אותו אחד שטען לי שהחרוסת ללא היין ממש יבשה. כי הרב מדייק ממה שכתוב שהחרוסת צ"ל עבה, דהיינו שהיא יבשה. וא"כ החרוסת שנעשית אצלי בבית שהיא ממש מלאה נוזלים אינה טובה מלכתחילה, לא מפני שהיין שאני נותן בתוכה הוא פחות מהנוזלים, אלא מחמת שמצד עצם החרוסת א"א שהיא ת...
על ידי מרדכי קירשנבוים
א' מרץ 25, 2018 5:39 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כמות היין בחרוסת
תגובות: 4
צפיות: 2239

כמות היין בחרוסת

סימן תעג סעיף לב: "החרוסת צריך להיות עב, לפי שהוא זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותינו, ואח"כ צריך לרכך אותו במשקה, זכר לדם". וציין (אדה"ז) מקורו: "משמעות הגמרא" (פסחים קטו, ב). ובגמרא שם: "צריך לשקועיה בחרוסת, משום קפא. דאי סלקא דעתך לא צריך לשקועיה - נטילת ידים למה לי? ה...
על ידי מרדכי קירשנבוים
א' נובמבר 05, 2017 9:36 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מדוע 'כלי שמלאכתו לאיסור' מותר בטלטול לצורך גו"מ ומאכל האסור הוא מוקצה גמור
תגובות: 5
צפיות: 3185

Re: מדוע 'כלי שמלאכתו לאיסור' מותר בטלטול לצורך גו"מ ומאכל האסור הוא מוקצה גמור

אמנם אינני אוחז בסוגיא זו כעת, מ"מ אכתוב מעט מהנראה לענ"ד: א. מה שכתב להקשות על ביאור האבני נזר בדעת אדה"ז, שכתב שכלי שמלאכתו לאיסור ואינו ראוי למלאכת היתר כלל אסור לטלטלו לצורך גופו ומקומו, ואילו מלשון אדה"ז "שאף אם בשבת אינו ראוי כלל לשום תשמיש, מותר לטלטלו, הואיל ויש עליו...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ה' נובמבר 02, 2017 8:35 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: סיכום סימן קסו
תגובות: 2
צפיות: 2175

סיכום סימן קסו

סיכום סימן קסו [וכמה הערות מתוך חוברת הביאורים] בסימן זה מביא אדה"ז ב' שיטות במה יש ליזהר בין נטילת ידיים לסעודה, לדעה הראשונה שלא להסיח דעת שמא לא ישמור על נקיון ידיו, ולדעה השניה שלא להפסיק בשום דבר אלא לסמוך את הנטילה לאכילה. והולך ומבאר מה נקרא היסח הדעת, שאסור אפילו לפי הדעה הראשונה, וכן ...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ד' אוקטובר 18, 2017 9:42 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: אם נשים כמלאכים...
תגובות: 5
צפיות: 3515

אולי יש להמליץ טוב בעד בנות חב"ד הכשרות המיישרות רגליהם בתפילת שמו"ע, וליישב מנהגם גם על פי דברי אדה"ז. דהנה על דברי הרמב"ם הלכות תפילה פ"ה ה"ד שצריך לכוין את רגליו בתפילה זו בצד זו, הביא הכסף משנה את דברי הגמרא שזהו על פי הפסוק (לגבי מלאכים) ורגליהם רגל ישרה, והוסיף בי...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' אוקטובר 16, 2017 7:38 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קריאת שמע בקול רם
תגובות: 2
צפיות: 2241

מאמר המוסגר:

שכחתי לציין: בעבר שאלו בפורום זה (תחת הכותרת: מהדורה בתרא וכללי פסיקה) כיצד יש לנהוג במקום שאדה"ז אינו מכריע, ותמהתי שהרי ברוב מוחלט של המקומות הוא מכריע, וכעת נוכחתי לדעת (נוסף על ציונו של הרב אלאשוילי שם)...
על ידי מרדכי קירשנבוים
ב' אוקטובר 16, 2017 7:33 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קריאת שמע בקול רם
תגובות: 2
צפיות: 2241

קריאת שמע בקול רם

א. סימן סא ס"ה: "נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם כדי לעורר הכוונה". וכן שם סכ"ה: "יש נוהגין לקרות קריאת שמע בקול רם מלבד בשכמל"ו, ויש נוהגין לקרותה בלחש מלבד פסוק ראשון". ובסימן תריט ס"ט: "ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים בשכמל"ו בקול רם". הנה מהש...

עבור לחיפוש מתקדם

cron