טלטול ע"י דבר אחר אם נחשב לטלטול מן הצד

פרסם תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.

BBCode פעיל
[img] פעיל
[flash] כבוי
[url] פעיל
סמיילים כבויים

תקציר הנושא
   

הרחב תצוגה תקציר הנושא: טלטול ע"י דבר אחר אם נחשב לטלטול מן הצד

Re: תשובה

הודעה על ידי הרב אלאשוילי » ב' ספטמבר 18, 2017 3:34 pm

לכאורה שאלה טובה. אבל אם נפרש כן בדברי הרא"ש אזי יש סתירה בדבריו, שהרי בהמשך אדה"ז מביא מהרא"ש בפ"י סי' ג שאוסר לכבד עפר ע"י מכבדת, ואם כן בהכרח שאין כוונת הרא"ש כאן שיטלטל ע"י הקדרה "אילך ואילך", אלא בדרך ממילא. כלומר, הרא"ש מדבר גם באופן שלא צריך לטלטל את המוכין ע"י הקדרה אילך ואילך.

טלטול ע"י דבר אחר אם נחשב לטלטול מן הצד

הודעה על ידי חיים סגל » א' ספטמבר 17, 2017 1:24 pm

רבינו בקונטרס אחרון סי' רנ"ט אות ג', כתב להוכיח דלא כהט"ז שחידש שטלטול מוקצה ע"י מקל וכדו' נחשב לטלטול מן הצד, ומותר לעשותו לצורך דבר המותר, ולדעת הרב זהו טלטול גמור, שהמקל כידא אריכתא. והוכיח כן מדברי התוס' במס' שבת דף נ' ע"ב, דבגמ' שם פליגי ר"א וחכמים בקדרה שהטמינוה בערב שבת בתוך גיזים אם מותר להוציאה מהם בשבת, שר' אליעזר אוסר שמא תתפרק הגומא העשויה מהגיזים, אך הלכה כחכמים דלא חיישינן שמא תתפרק ויבא להחזיר.
ולשיטת רש"י ושא"ר [מלבד הרמב"ם] החשש הוא טלטול מוקצה – שהגיזים הם מוקצה, ואם יתפרקו יצטרך להזיזם כשחוזר להטמין בהם.
ונתקשו הראשונים, והלא טלטול מן הצד – ע"י הקדרה - לצורך דבר המותר הוא – לצורך ההטמנה, ומדוע יאסר.
וכתבו התוס': 'הכא עדיף טפי מטלטול מן הצד שצריך לטלטל אילך ואילך כשרוצין להטמין'. וביאר הרב שכוונתם שטלטול מן הצד הוא רק כשנעשה דרך אגב של טלטול ההיתר, וכאן אין די בדחיפת הקדרה לתוך הגיזים ומאליהם יזוזו, אלא צריך לכוין להזיזן ע"י הקדרה, וזה אינו טלטול מן הצד, אלא טלטול גמור ע"י דבר אחר, וזה מה שדקדקו התוס' בלשונם 'שצריך לטלטל אילך ואילך...', [לשון הרב:] 'היינו לאפוקי אם ע"י דוחק החזרת הקדרה היה המוקצה מתצמצם ומתרחק לצדדים מאליו בלא שירחיקנו הוא בידים על ידי הקדרה'.
וקשה לי, והלא עד שמקשה הרב על הט"ז מדברי התוס', הרי יש לו לסייע להט"ז מדברי הרא"ש, שגם הוא הוקשה לו קושיית התוס', ופירש באופן אחר, דהא דאסרו לו להחזיר באופן שנתקלקה הגומא הוא מחשש שמא יטלטל הגיזים בידים, וז"ל: 'דודאי יטלטל הגיזין בידו לתקן מושב הקדירה, ועל ידי הקדירה לא יטלטל פן ישפך התבשיל אם ינענע הצמר ע"י הקדירה', הרי דעלה על דעתו שיכול לעשות ההטמנה כפי שכתבו התוס', דהיינו שיטלטל הגיזים אילך ואילך ע"י הקדרה – וזה מותר, משום דנחשב כטלטול מן הצד – אלא החשש שלא יעשה כן - מחשש שישפך התבשיל, אלא יטלטל הגיזים בידים, ומפורש א"כ כהט"ז, שאם כהרב היה לו להרא"ש לתרץ כהתוס', שאף שאין חשש שיטלטל הגיזים בידים, מ"מ גם סידורם ע"י הקדרה נחשב כטלטול גמור ולא כטלטול מן הצד.
אשמח לקבל ישוב לדברי רבינו.

חזור למעלה

cron