סמיכת תפה"ד לברכת בנ"ר

פרסם תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.

BBCode פעיל
[img] פעיל
[flash] כבוי
[url] פעיל
סמיילים כבויים

תקציר הנושא
   

הרחב תצוגה תקציר הנושא: סמיכת תפה"ד לברכת בנ"ר

Re: סמיכת תפה"ד לברכת בנ"ר

הודעה על ידי מרדכי » ג' מאי 23, 2017 1:33 am

תודה רבה

שוב מצאתי במקור הדברים באגודה שכתב "ישתה יין או שכר"

Re: תשובה

הודעה על ידי הרב אלאשוילי » ב' מאי 22, 2017 12:00 am

הרי משום כך כתבתי שמעיקר הדין תפלת הדרך אינה צריכה סמיכות לברכה אחרת, ואם רוצים להחמיר אז די להסמיכה אפילו לברכה קצרה, וכדעה האומרת שגם זה נקרא סמיכות.

ויתרה מזו, הרי בענין המחלוקת אם ברכה הסמוכה לחברתה צריכה דוקא ברכה ארוכה או די בברכה קצרה, המחלוקת היא אם הסמיכות היא לסיום הברכה או לתחילת הברכה, ובפירוש כתב רבנו הזקן בסי' ו סעי' ו-ז שהסמיכות היא מצד תחילת הברכה, דהיינו ש"ברוך" של התחלת הברכה שלפניה נמשכת גם לברכה השניה, אם כן דעת רבנו בזה ברור שדי אף בברכה קצרה.

ואף שיש לומר סברא אחרת במחלוקת זו (ראה תוס' כתובות ח, א), הרי לפי דעת אדה"ז סי' קפח סי"א קרוב לסופו משמע שאינו מקבל סברא זו, עיין שם. ויש להאריך בענין זה עוד, וכן בדעת אדה"ז, אך אכ"מ, כי כאמור לעיל שאף אם הדבר נשאר בספק, ניתן לסמוך על זה עכ"פ לענין תפלת הדרך.

Re: סמיכת תפה"ד לברכת בנ"ר

הודעה על ידי מרדכי » א' מאי 21, 2017 2:50 pm

אפרש שיחתי (והוא ענין כללי לאו דוקא קשור לתה"ד)

ברכת בורא נפשות רבות נחשב מטבע קצר (מטעם שאין חותמין בשם) או מטבע ארוכה?

א. בסימן מז,ה. מובא דעת ר"ת "ברכה הסמוכה לחברתה אין זה מועיל כלום במקום שהברכה שלפניה היא מטבע קצר" (ואם ברכת בנ"ר נחשב מטבע אין מועיל) אך לפי דעה החולקת שמה לכאורה כן מועיל מטבע קצר (ולכאורה "ברוך חי העולמים" לא הוי הפסק) ועל דעה השניה כותב אדה"ז "וכן נהגו" האם מזה ראי' שלדעת אדה"ז מטבע קצר כן מועיל לברכה שלפניה?

ב. ברכה הסמוכה לחבירתה נחלקו בטעמה רש"י (פסחים קד,ב.) מפרש "שהרי פוטרתה הראשונה "שנפתחה" בברוך". ותוס' שם מפרש "שחתם" בראשונה אין צריך לפתוח השניה בברוך". מהו דעת אדה"ז בזה? (לכאורה קשור עם פסקו בברכת התורה)

Re: תשובה

הודעה על ידי הרב אלאשוילי » ו' מאי 19, 2017 5:07 pm

איני מבין מה קשה לך בכל הנ"ל. אין ענין להקשות בכח!

הענין הוא פשוט מן הדין לא צריכים להסמיך את תפלת הדרך לברכה הפותחת בברוך, אלא זהו חומרא בלבד, ומשום כך העצה להסמיך היא אותה לאיזו ברכה שמתחילה בברוך, וכל ברכה כזאת ניתן להסמיך אליה את תפלת הדרך, הן "בורא נפשות" הן מעין ג', והן "אשר יצר".

Re: סמיכת תפה"ד לברכת בנ"ר

הודעה על ידי מרדכי » ו' מאי 19, 2017 12:59 am

לכאורה נפל טעות בדברי הרב (והאריך במקום שאמרו לקצר) ובמקום "ברכה אחת ארוכה" צ"ל "ברכה אחת קצרה"

ויש לעיין בתירוצו ובכללות הענין של ברכה הסמוכה לברכת בורא נפשות רבות

א. האם מצינו כתוב בפירוש שסומכין ברכה לברכת בורא נפשות. (לא חיפשתי. וממ"ש כאן "או ישתה" יש לומר הכוונה על יין).

ב. אלו שסוברים שהוא מטבע קצר סוברים שלא מסיימים עם ברוך חי העולמים ולדעתם הוי הוספה להברכה (אבל אין בו איסור עיין פרי מגדים) (ואולי הוא כמו שהוסיף אדה"ז בסוף הברכה "להדליק נר של שבת קודש).

ג. אולי יש לדון דכמו שברכה הסמוכה לחברתה מהוי פתיחה כמו"כ הוא מהוי חתימה ואם כן יש בו האיסור "שבמקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך".

יש לדון עוד אבל במקום שאמרו. .

תודה.

Re: תשובה

הודעה על ידי הרב אלאשוילי » ד' מאי 17, 2017 11:53 pm

הרי הטעם שלא מסיימים בה עם שם זהו בגלל שיש דעה שזה ברכה אחת ארוכה (כמובא בסי' רז), וממילא גם לענין ברכה הסמוכה לחברתה ניתן לסמוך על דעה זו.

סמיכת תפה"ד לברכת בנ"ר

הודעה על ידי מרדכי » ד' מאי 17, 2017 4:08 am

בשו"ע אדה"ז סימן קי' ז. "תפלת הדרך . . טוב להסמיכה לאיזו ברכה כדי שתהיה ברכה הסמוכה לחברתה שא"צ לפתוח בברוך כגון אם הולך . . באמצע היום יאכל או ישתה כשיעור שיברך ברכה אחרונה . . ואח"כ יתחיל מיד יהי רצון מלפניך כו'"

א. יש להבהיר ממ"ש בסימן רד, יג. "אין מברכין על המים שהכל נהיה בדברו בתחילה ובורא נפשות רבות באחרונה אלא כששותה לצמאו . . לפי שאין הנאה לאדם בשתיית המים אלא בשעה שהוא צמאנו"

ולכן במקרה הנ"ל אין לשתות מים שלא לצמאו.

ב. האם אין בזה שתפלת הדרך סמוכה לברכת בורא נפשות רבות קצת חידוש, ממה שהיא מסיימת בלא שם. (הגם שיש בה שם ומלכות בתחילה)?

חזור למעלה

cron